Op het gebied van het werken in of met verontreinigde bodem biedt Veiligheidsconcept MCM b.v. diverse gecertificeerde opleidingen aan zowel met open inschrijving als in company.

Bij iedere in company opleiding is het mogelijk om de inhoud te laten aansluiten op uw specifieke bedrijfsomstandigheden.

 • null

  Arbeidshygiënische basiskennis en basishygiëne

  Voor alle werken waarbij grond (al dan niet verontreinigd) wordt geroerd, moet een minimaal niveau van risicobeheersing in acht worden genomen. Dit niveau staat bekend als basishygiëne.  Verder mag van betrokken medewerkers verwacht worden dat zij beschikken of arbeidshygiënische basiskennis en deze in de praktijk brengen. Wat houdt dat in?

 • icon

  Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP/R-DLP)

  Veiligheidsconcept MCM b.v. verzorgt een  tweedaagse opleiding tot DLP en driedaagse opleiding tot R-DLP voor uitvoerders, werkvoorbereiders, toezichthouders, projectleiders, veiligheidskundigen, leidinggevenden bij aannemersbedrijven en ieder ander die in een werksituatie met verontreinigde bodem te maken heeft.

  De tweedaagse opleiding wordt afgesloten met een instituutsexamen op de laatste dag en de driedaage opleiding wordt afgesloten met een landelijk examen.

 • icon

  DLP/R-DLP Herhaling

  Volgens de CROW publicatie 400 is eens per 5 jaar een update sessie nodig voor degenen die hun DLP certificaat behaalden. Ook voor hen die eens in de 5 jaar veel te weinig vinden, biedt Veiligheidsconcept MCM een eendaagse herhalingsopleiding DLP aan. Er is veel gelegenheid voor het bespreken van eigen praktijksituaties, ook wordt aandacht besteed aan gewijzigde wet- en regelgeving.

 • null

  CROW 400 What's new?

  Voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de veranderingen in de CROW 400 bieden wij een sessie aan: CROW 400 What’s NEW? Tijdens deze sessie van een dagdeel zal er in een halve dag uitleg gegeven worden over de veranderingen binnen de CROW 400 ten opzichte van de CROW 132.

 • icon

  Operationeel Medewerker voor grondwerkers en machinisten (OPM)

  Bij projecten waarbij met verontreinigd bodemmateriaal wordt gewerkt, verlangt de CROW publicatie 132 dat alle betrokken medewerkers ervaring hebben opgedaan tijdens tenminste drie bodemsaneringsprojecten. Wanneer zij deze ervaring missen, is het volgen van een opleiding voor operationeel medewerker noodzakelijk.

 • icon

  KVP inclusief asbestherkenning in bodem

  Met deze opleiding wordt invulling gegeven aan twee eisen die de BRL 7000 stelt aan de KVP – de kwaliteitsverantwoordelijke persoon.

  Ten eerste aantoonbare kennis van zowel de BRL 7000 als de BRL 6000 met bijbehorende relevante protocollen en aanverwante regelgeving en ten tweede een aantoonbare instructie asbestherkenning in bodem.

 • icon

  Asbestherkenning in bodem

  Tijdens deze opleiding wordt o.a. ingegaan op de geschiedenis en de herkomst van asbest. Veel aandacht is er voor de risico’s van deze in bodem veel voorkomende gevaarlijke stof. De cursist leert asbestverdachte situaties in de bodem te herkennen en doet daarnaast beperkte kennis op in het herkennen van asbestverdacht materiaal. Een practicum maakt deel uit van deze opleiding.

 • icon

  Lezen c.q. beoordelen van bodemonderzoeken t.b.v. arbeidsomstandigheden

  Na afloop van de opleiding bent u in staat een bodemonderzoek te beoordelen. U kunt bepalen of de benodigde c.q. of er voldoende onderzoeken zijn uitgevoerd als basis voor een risico-inventarisatie. Ook kunt u beoordelen of de uitgevoerde bodemonderzoeken zijn gedaan conform de betreffende NEN normen. Met behulp van de informatie uit de bodemonderzoeken kunt u de vervolgstappen vaststellen.

 • icon

  Gasmeten bij verontreinigde bodem

  Bij het werken met verontreinigde bodem is het belangrijk om te weten welke concentraties gevaarlijke stoffen er mogelijk in de lucht hangen. Kunnen meten van gassen en dampen en weten wat gemeten wordt, is van groot belang voor de veiligheid op de werkplek. Deze praktische opleiding wordt gegeven in 1 dag.

 • icon

  Opleiding gasmeten voor professionals

  Bij het werken met gevaarlijke stoffen is gasmeten een belangrijk onderdeel als het gaat om het vaststellen van de risico’s. Om een goede meting te kunnen uitvoeren is kennis van het gedrag van stoffen even belangrijk als het kunnen omgaan met (de juiste) gasmeetapparatuur.

 • icon

  Herkennen van vluchtige verontreinigingen

  Tijdens de opleiding Herkennen van vluchtige verontreinigingen bij bodemsaneringen’ leren we, bij deze werkzaamheden veel voorkomende, gassen en dampen kennen. Door zeer kortstondig aan potjes met verontreinigde grond te ruiken leren onze hersenen deze geuren te herkennen en ons te alarmeren als ze aanwezig zijn. Vanzelfsprekend wordt er niet gewerkt met stoffen die tot de zogenaamde CMR-groep behoren.

Voor berichten en updates kunt u de @Opleiding_VCMCM volgen op twitter.